S T A N O V Y

Združenia : Kvapôčka

Článok 1

Názov, právna forma a sídlo združenia

  1. Názov združenia je Kvapôčka
  2. Združenie je dobrovoľná, nezisková organizácia s právnou subjektivitou, združujúca
    fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem realizovať ciele združenia uvedené v čl. 2
  3. Sídlo združenia je : Boleráz , č.d. 611, PSČ 919 08
  4. Združenie je založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

Článok 2


Pôsobnosť a ciele združenia

  1. Pôsobnosť združenia : územie Slovenskej republiky
  2. Hlavné ciele združenia sú :

a/ ochrana a rozvoj tradičnej kultúry obce Boleráz ,regiónu Trnava a Slovenskej republiky

b/ sústredenie úsilia na vytvorenie Detského centra ľudovej kultúry v obci Boleráz, so
zameraním na vhodné vyplnenie voľného času pre miestne deti a mládež a to
prostredníctvom nasledujúcich činností:
- výučba hry na ľudové hudobné nástroje, výučba spevu , ľudových tancov a
ľudovo- výtvarných techník so zameraním na lokálne a regionálne prvky

c/ organizovanie kultúrnych podujatí v obci i mimo nej, so zameraním na folklórne tradície
( folklórne festivaly, prehliadky, umelecké výstavy, prednášky, besedy, ukážky
ľudových remesiel, postupné oživovanie kalendárnych obyčajov v obci,…)

d/ zbieranie, zaznamenávanie, archivovanie, šírenie, propagovanie tradičného regionálneho
materiálu v duchovnej (piesne,slovesné texty, tance, obyčaje) i materiálnej oblasti
( úžitkové a dekoratívne predmety, historické pamiatky)

e/ zriadenie pamätnej izby v obci, slúžiacej k prezentácii lokálnej ľudovej kultúry
(zozbieranie , sústredenie a ochrana miestnych krojov, úžitkových, či dekoratívnych
predmetov a iných zachovaných exponátov ľudového umenia obce)

f/ zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt v jednotlivých regiónoch

g/ podpora malého podnikania a živností v obci a jednotlivých regiónoch

h/ organizovanie celovečerných programov pre našich i zahraničných záujemcov
o tradičnú kultúru v globále, a to počnúc od štýlovej výzdoby interiéru, podávania
regionálnych špeciálnych jedál a nápojov, ponuky umeleckých ľudových predmetov a
suvenírov, až po originálnu slovenskú ľudovú hudbu, spev a tanec


i/ vydávanie a podpora vydávania umeleckých diel (literárnych, hudobných, obrazových
a iných) a tlačovín .

j/ vypracovanie a šírenie regionálneho vzdelávania v spolupráci s rôznymi výchovnými
a vzdelávacími zariadeniami

k/ rozvoj a ochrana duchovných hodnôt

l/ zabezpečovať ochranu detí a mládeže pred súčasnými nebezpečnými vplyvmi
( drogy, alkohol, sekty,…)

m/ zabezpečovať v rámci integračných európskych procesov ochranu a podporu ľudových
originálnych prvkov lokality a regiónu

n/ ochrana ľudských práv